Licenční podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran

1. V případě zakoupení jedné licence na produkt od Dodavatele opravňuje Kupujícího k použití modulu jen na jednom webu / e-shopu v produkčním režimu. Kupující je povinen oznámit Dodavateli, na jaké doméně, jakém webu, bude zakoupená licence použita.

2. V případě koupě 2-5 licencí od jednoho produktu je Kupujícímu poskytnuta sleva 10% z celkové částky za tento produkt. Kupující smí použít počet zakoupených licencí na stejném počtu webů / e-shopů v produkčním režimu, ne vyšším než je zakoupený počet licencí. Kupující je povinen oznámit Dodavateli, na jakých doménách, jakých webech, budou zakoupené licence použity.

3. V případě koupě 6-10 licencí od jednoho produktu je Kupujícímu poskytnuta sleva 20% z celkové částky za tento produkt. Kupující smí použít počet zakoupených licencí na stejném počtu webů / e-shopů v produkčním režimu, ne vyšším než je zakoupený počet licencí. Kupující je povinen oznámit Dodavateli, na jakých doménách, jakých webech, budou zakoupené licence použity.

4. V případě koupě Multilicence je cena takovéto licence desetinásobkem ceny jedné licence zakoupeného produktu. Nákupem Multilicence Kupující smí používat zakoupený produkt v neomezeném počtu na všech svých webech / e-shopech v produkčním režimu.

5. Veškeré produkty nakoupené dle bodů 1. až 4. smí Kupující používat v neomezeném počtu na testovacích webech / e-shopech, modifikovat a upravovat funkce produktu pro své potřeby.

6. V cenách licencí modulů dodaných Dodavatelem nejsou zahrnuty:

  • žádné dodatečné individuální úpravy
  • žádné dodatečné služby (implementace, testování, apod..)
  • aktualizace modulů, pokud důvodem jejich nefunkčnosti byla změna verze platformy, pro kterou byl modul zakoupen.

 

7. Kupující bere na vědomí, že není oprávněn:

  • zprostředkovávat, nabízet a prodávat zakoupené produkty veřejně nebo individuálně třetím stranám
  • rozmnožovat, vytvářet kopie zakoupených produktů.

 

8. Dodavatel nezodpovídá za funkčnost nebo kompatibilitu bezplatně nabízených modulů a odpovědnost za jejich používání. Jakékoliv vzniklé škody či případnou ztrátu a poškození dat nese výhradně Kupující. K bezplatně nabízeným modulům Dodavatel nezajišťuje žádné bezplatné poradenství ani individuální modifikace. Bezplatné moduly Kupující může:

  • používat jakkoliv a kdekoliv
  • provádět modifikace funkčnosti a vzhledu
  • nabízet je třetím stranám

 

9. Kupující není oprávněn prodávat třetím stranám jakékoliv Dodavatelem zpoplatněné služby, moduly nebo webové stránky. Zaplacením služeb, produktů a web stránky přecházejí majetková práva z Dodavatele na Kupujícího. Dodavatel si vyhrazuje autorské právo na zhotovené grafické a programátorské práce, jakož i na jednotlivé designy, moduly a úpravy.

10. Kupující bere na vědomí, že nabízené zpoplatněné produkty jsou chráněny autorským zákonem, zabezpečeny proti kopírování a šíření, a zavazuje se, že produkty nebude rozmnožovat, kopírovat, nezneužije je a nebude je poskytovat dál, šířit ani realizovat takové kroky, které by měly za cíl narušit ochranu poskytovaných produktů. Kupující je zodpovědný za škodu, která takovýmto jeho chováním může vzniknout.

11. Kupující se zavazuje, že se nebude snažit prolomit ochranu autorských práv a další předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví.

12. Download software je povolen pouze z presta-modul.shopmk.cz nebo ze souboru zaslaného Dodavatelem na e-mailovou adresu Kupujícího. Používáním tohoto softwaru znamená, že Kupující souhlasí s výše uvedenými autorskými právy.

13. Kupující prohlašuje, že Dodavatel nenese právní zodpovědnost za škody způsobené v souladu s užíváním vůči objednateli ani třetím stranám, a že jakékoliv vzniklé škody či případnou ztrátu a poškození dat nesprávným nastavením, užíváním produktu či případnými úpravami produktu Kupujícím, nese výhradně Kupující.


Pokračovat v nákupu Porovnat